FRÅGOR & SVAR

HUR FÅR JAG EN LÄGENHET I SNABBA HUS?

Bostäderna förmedlas via Bostadsförmedling i Stockholm till unga mellan 18-30 år. Eftersom bostäderna byggs på tidsbegränsade bygglov kan hyresgästerna inte få besittningsrätt enligt hyreslägen. Hyresgästen får teckna ett korttidskontrakt som gäller i upp till fyra år. Under tiden behåller hyresgästen sin köplats i Bostadskön, och samlar ködagar i väntan på det egna kontraktet.

Samtliga lägenheter förmedlades i juni 2016. Håll utkik på Bostadsförmedlingens hemsida där lediga lägenheter annonseras.

 

VARFÖR BYGGA FÖR UNGA?

jagvillhabostad.nu möter ofta argumentet att det är segregerande, eller diskriminerande mot andra utsatta grupper, att bygga bostäder riktade till unga. Vi menar dock att så länge bostadsbristen är extrem och drabbar unga extra hårt är det befogat att bygga bostäder som är öronmärkta för unga. Satsningar på prisvärda och tillgängliga hyresrätter gynnar dessutom andra grupper som är utsatta på bostadsmarknaden. Ett annat argument vi ofta får höra är att det är omöjligt att producera nya bostäder unga har råd med. Med SNABBA HUS visar vi att det går!

 

VARFÖR SKA UNGA BO PÅ TIDSBEGRÄNSADE BYGGLOV?

Det tar i genomsnitt 8,5 år för en bostadssökande i Stockholm att få ett eget hyreskontrakt via Bostadsförmedlingen. I väntan på ett eget boende hänvisas många unga till en andrahandshyresmarknad som ofta innebär en otrygg och dyr bostadssituation. På platser i landet där bostadsbristen bland unga är akut kan tillfälliga bostäder på tidsbegränsade bygglov vara en bra kortsiktig lösning där unga kan erbjudas schysta bostäder snabbt. Tillfälliga bostäder, till skillnad från andrahandsboende, är ett eget boende med tydliga villkor, om än tidsbegränsat. En effektivare markanvändning möjliggörs om tillfälliga bostäder exempelvis uppförs på mark som är under en detaljplaneprocess eller på oanvända parkeringsplatser. Att bygga på temporära bygglov ska dock ses som ett komplement, och ersätter inte behovet av permanenta bostäder för unga.

 

TILLFÄLLIGA BOSTÄDER – ÄR INTE DET BARACKER?

Det är inte svårt att hitta exempel på när modulbostäder av bristfällig kvalitet byggts för exempelvis studenter eller nyanlända. Vanliga brister är byggmaterialet är av låg kvalitet och därmed inte håller för flyttar och resulterar i höga kostnader för uppvärmning, att de byggs på otillgängliga och otrygga tomter långt från service och kommunikationer samt att de saknar en genomtänkt utemiljö. Kriterierna för att bygga SNABBA HUS säkerställer att de vanliga fällorna med modulhusbyggen undviks.

 

ÄR SNABBA HUS HÅLLBARA?

SNABBA HUS byggs med permanent kvalitet och har samma livslängd som vanliga bostäder. De uppfyller dessutom Boverkets tillgänglighetskrav, vilket gör dem anpassningsbara inför framtida förändrade behov. SNABBA HUS är inte någon ”slit och släng-produkt” utan långsiktigt hållbara. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv bidrar SNABBA HUS till att bostäder till rimliga hyror säkras för en grupp som annars har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

 

VEM HAR UTVECKLAT SNABBA HUS?

Den ideella organisationen jagvillhabostad.nu är initiativtagare och har utvecklat konceptet SNABBA HUS. Tillsammans med Svenska Bostäder har vi gjort verklighet av konceptet. Byggentreprenören JR Living och arkitekt Andreas Martin-Löf har ritat och konstruerat moderna,funktionella och flyttbara lägenheter.
VAD BETYDER DET ATT SNABBA HUS ÄR MOBILA?
Det betyder att man bygger modulerna på fabrik, de levereras till platsen med full inredning och sedan staplas de på varandra och ”seriekopplas”. När det sedan är dags att flytta plockas modulerna isär och transporteras till nästa plats där de ska monteras.

 

VARFÖR ÄR SNABBA HUS SNABBARE?
Att bygga på tidsbegränsade bygglov gör tillståndsprocessen kortare, då en detaljplan som tillåter bebyggelsen inte behövs. Dessutom gör byggtekniken, där bostadsmodulerna tillverkas i fabrik och transporteras färdiga till tomten, att byggprocessen snabbas upp.

 

PÅ VILKET SÄTT ÄR SNABBA HUS BILLIGARE?

Bostadsmodulerna tillverkas i Sverige. De sätts ihop inomhus under torra förhållanden, vilket ger effektivare produktionskedjor, minskat svinn och färre fuktskador i samband med produktion.

 

ÄR SNABBA HUS TILLGÄNGLIGA?

Ja, SNABBA HUS uppfyller Boverkets samtliga krav för smålägenheter.

 

HUR MÅNGA SNABBA HUS FINNS DET?

2016 färdigställdes 280 SNABBA HUS-lägenheter i Västberga i Stockholm. Målet är att bygga totalt 1000 moduler i Stockholm under de närmsta åren, samt att sprida konceptet till andra kommuner i Sverige.