FRÅGOR & SVAR

FRÅGOR & SVAR

HUR FÅR JAG EN LÄGENHET I SNABBA HUS?
Bostäderna i Västberga förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm till unga mellan 18-30 år. Samtliga lägenheter förmedlades i juni 2016. Håll utkik på Bostadsförmedlingens hemsida där lediga lägenheter annonseras.

VILKEN TYP AV KONTRAKT HYRS LÄGENHETERNA UT MED?
Eftersom bostäderna byggs på tidsbegränsade bygglov kan hyresgästerna inte få besittningsrätt enligt hyreslagen. Hyresgästen får teckna ett korttidskontrakt som gäller i upp till fyra år. Under tiden behåller hyresgästen sin köplats i bostadskön, och samlar ködagar i väntan på det egna kontraktet.

VARFÖR BYGGA FÖR UNGA?
jagvillhabostad.nu möter ofta argumentet att det är segregerande, eller diskriminerande mot andra utsatta grupper, att bygga bostäder riktade till unga. Vi menar dock att så länge bostadsbristen är extrem och drabbar unga extra hårt är det befogat att bygga bostäder som är öronmärkta för unga. Satsningar på prisvärda och tillgängliga hyresrätter gynnar dessutom andra grupper som är utsatta på bostadsmarknaden. Ett annat argument vi ofta får höra är att det är omöjligt att producera nya bostäder unga har råd med. Med SNABBA HUS visar vi att det går!

VARFÖR SKA UNGA BO PÅ TIDSBEGRÄNSADE BYGGLOV?
Det tar i genomsnitt 8,5 år för en bostadssökande i Stockholm att få ett eget hyreskontrakt via Bostadsförmedlingen. Även på många andra håll i landet är kötiderna för att få en lägenhet långa. I väntan på ett eget boende hänvisas många unga därför till en andrahandsmarknad som ofta innebär en otrygg och dyr bostadssituation.

På platser i landet där bostadsbristen bland unga är akut kan tillfälliga bostäder på tidsbegränsade bygglov vara en bra kortsiktig lösning där unga kan erbjudas schyssta bostäder snabbt. SNABBA HUS är ett eget boende med tydliga villkor, om än tidsbegränsat. En effektivare markanvändning möjliggörs om tillfälliga bostäder exempelvis uppförs på mark som är under en detaljplaneprocess eller på oanvända parkeringsplatser. Att bygga på tidsbegränsade bygglov ska dock ses som ett komplement, och ersätter inte behovet av permanenta bostäder för unga.

TILLFÄLLIGA BOSTÄDER – ÄR INTE DET BARACKER?
Det är inte svårt att hitta exempel på när modulbostäder av bristfällig kvalitet byggts för exempelvis studenter eller nyanlända. Vanliga brister är byggmaterial av låg kvalitet som inte håller för flyttar och resulterar i höga kostnader för uppvärmning, att bostäderna byggs på otillgängliga och otrygga tomter långt från service och kommunikationer, samt att de saknar en genomtänkt utemiljö. SNABBA HUS byggs enligt ett antal kriterier utformade av unga själva, vilka säkerställer att de vanliga fällorna med bostäder på tidsbegränsade bygglov undviks och att ungas behov uppfylls.

ÄR SNABBA HUS HÅLLBARA?
SNABBA HUS är inte någon ”slit och släng-produkt” utan långsiktigt hållbara. De byggs med permanent kvalitet och har samma livslängd som vanliga bostäder. De uppfyller Boverkets tillgänglighetskrav, vilket gör dem anpassningsbara inför framtida förändrade behov. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv bidrar SNABBA HUS till att bostäder med rimliga hyror säkras för en grupp som annars har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

VEM HAR UTVECKLAT SNABBA HUS?
Den ideella organisationen jagvillhabostad.nu är initiativtagare och har utvecklat konceptet SNABBA HUS. Tillsammans med Svenska Bostäder har vi gjort verklighet av konceptet. Byggentreprenören JR Living och arkitekt Andreas Martin-Löf har ritat och konstruerat moderna, funktionella och flyttbara lägenheter i pilotprojektet i Västberga.

VAD BETYDER DET ATT SNABBA HUS ÄR MOBILA?
Då det första tidsbegränsade bygglovet löper ut kan SNABBA HUS flyttas till nästa planerade tomt. Lägenheterna tillverkas på fabrik, de levereras till platsen med full inredning och sedan staplas de på varandra och ”seriekopplas”. När det sedan är dags att flytta plockas de isär och transporteras till nästa plats där de ska monteras. SNABBA HUS kan flyttas två gånger innan de blir permanenta bostäder.

VARFÖR ÄR SNABBA HUS SNABBA?
Att bygga på tidsbegränsade bygglov gör tillståndsprocessen kortare, då en detaljplan som tillåter bebyggelsen inte behövs. Dessutom gör byggtekniken, där bostadsmodulerna tillverkas i fabrik och transporteras färdiga till tomten, att byggprocessen snabbas upp.

PÅ VILKET SÄTT ÄR SNABBA HUS BILLIGARE?
SNABBA HUS tillverkas i Sverige. De sätts ihop inomhus under torra förhållanden, vilket ger effektivare produktionskedjor, minskat svinn och färre fuktskador i samband med produktion, vilket sänker byggkostnaderna.

ÄR SNABBA HUS TILLGÄNGLIGA?
Ja, SNABBA HUS uppfyller Boverkets samtliga krav för smålägenheter.

HUR MÅNGA SNABBA HUS FINNS DET?
2016 färdigställdes 280 SNABBA HUS-lägenheter i Västberga i Stockholm. Två nya projekt i Norra Ängby och Råcksta i Stockholm har fått bygglov under hösten 2017. Målet är att bygga totalt 1000 moduler i Stockholm under de närmsta åren, samt att sprida konceptet till fler kommuner i Sverige.