Om SNABBA HUS

OM SNABBA HUS

VARFÖR BEHÖVS SNABBA HUS?
En övervägande majoritet av Sveriges kommuner uppger själva att de har bostadsbrist. När det kommer till unga vuxnas boendesituation menar jagvillhabostad.nu att den är så akut att vi snarare kan prata om en bostadskris.

Även om det byggs mycket på många håll i landet är dessa bostäder ofta otillgängliga för unga då de saknar pengar till en kontantinsats, ködagar i en bostadsförmedling eller rätt anställningsform för att teckna ett eget kontrakt. Unga tvingas istället bo kvar hos sina föräldrar eller hänvisas till olika typer av otrygga och dyra boendeformer. Detta leder till att unga saknar makt och inflytande över sitt liv och sin vardag.

Statitsik

EN LÖSNING PÅ BOSTADSKRISEN
2009 började jagvillhabostad.nu undersöka möjligheten att snabbt lösa bostadskrisen för unga genom att bygga flyttbara bostäder på mark som är under planprocess eller som av någon annan anledning inte används för tillfället. En förstudie resulterade i konceptet SNABBA HUS, som innebär mobila hyresrätter för unga vuxna uppförda på tidsbegränsade bygglov.

Tillfälliga bostäder har länge använts av kommuner och andra aktörer för att lösa akuta boendesituationer bland annat för flyktingar och studenter. Bostäderna har ofta haft stora brister i utformning, kvalitet, utomhusmiljö och förbindelser med omgivningen. Med SNABBA HUS vill jagvillhabostad.nu visa att det går att bygga bostäder på tidsbegränsade bygglov utan att tumma på kvalitet eller miljöaspekter.

SNABBA HUS är bostäder av hög standard och kvalitet. De har samma livslängd som permanenta bostäder men går snabbare att bygga. Konceptet SNABBA HUS ägs av jagvillhabostad.nu.

storkarta

TIDSBEGRÄNSADE BYGGLOV
Processen för att bygga nya bostäder är lång. När ett större område ska bebyggas sker detta ofta i flera etapper. All mark används inte direkt utan står och väntar på sin tur. Om man redan från början planerar för att använda tidsbegränsade bygglov på dessa tomter kan de användas för flyttbara bostäder fram till att de permanenta bostäderna börjar byggas. Detta bidrar till en mer effektiv markanvändning och befolkar tidigt områden under utveckling. Många kommuner har även planlagd mark där byggrätter för bostäder inte utnyttjats, alternativt outnyttjad mark i form av exempelvis oanvända parkeringsplatser som skulle kunna användas till SNABBA HUS.

Att använda tidsbegränsade bygglov innebär att man frångår kravet på en detaljplan som tillåter byggnationen. Ett tidsbegränsat bygglov gäller under maximalt 15 år. När bygglovet löper ut flyttas SNABBA HUS till nästa planerade tomt. SNABBA HUS-modulerna ska gå att flytta minst två gånger under sin livstid, men målet är förstås att det under tiden då står på en tomt ska tas fram en detaljplan som tillåter dem att stå kvar permanent på platsen.

IMG_4419

UTIFRÅN UNGAS BEHOV 
Då SNABBA HUS-lägenheterna serietillverkas i fabrik sänks kostnaderna och rimliga hyresnivåer som unga har råd med möjliggörs. SNABBA HUS frångår även parkeringsnormen, vilken anger hur många parkeringsplatser som måste byggas per ny lägenhet, då unga ofta ändå inte har bil. Detta bidrar till möjligheten att pressa hyrorna ytterligare då det kostar att bygga parkeringsplatser. En viktig del av konceptet är ungas inflytande. SNABBA HUS säkerställer ungas delaktighet i processen och anpassas på så sätt efter målgruppens behov.

VAD TYCKER HYRESGÄSTERNA OM ATT BO I SNABBA HUS?
Under hösten 2017 genomförde jagvillhabostad.nu i samarbete med studenter i Inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack en utvärdering med hyresgästerna i SNABBA HUS Västberga för att ta reda på vad de tycker om sitt boende. Studenterna har även tagit fram kreativa idéer på hur SNABBA HUS kan utvecklas.

Utvärderingen visar att hyresgästerna är nöjda med sitt boende. De tycker att lägenheterna är välplanerade och att de upplever att de får mycket för den hyran de betalar. Resultatet överensstämmer med en boendeenkät beställd av Svenska Bostäder, där 91% av hyresgästerna anger att de trivs bra eller mycket bra i lägenheterna. Den fyraåriga kontraktsperioden upplevs som lång i jämförelse med andra tillgängliga alternativ för unga på bostadsmarknaden. Hyresgästernas utvecklingsförslag tar vi med oss till nästa SNABBA HUS-projekt!

Ladda ner hela utvärderingen här.